Menu
Your Cart

窗口式

品牌: General 珍寶 型號: AMWB12FBT
類型: 窗口式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 2.95千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 11900BTU/h 室內機尺寸: 375 x 560 x 668mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AMWR12FCT
類型: 窗口式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 3.5千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 11900BTU/h 室內機尺寸: 375 x 560 x 668mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AKWR9FNR
類型: 窗口式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 2.94千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 8800BTU/h 室內機尺寸: 350 x 450 x 580mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AKWA9FNR
類型: 窗口式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 2.94千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 8800BTU/h 室內機尺寸: 350 x 450 x 580mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: ALWA24FAT
類型: 窗口式 匹數: 2.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 2.95千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 22300BTU/h 室內機尺寸: 428 x 660 x 770mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AFWA17FAT
類型: 窗口式 匹數: 2匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 3級 冷卻效能: 16,400BTU/h 室內機尺寸: 400 x 660 x 633mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AFWA18FAT
類型: 窗口式 匹數: 2匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 17400BTU/h 室內機尺寸: 428 x 660 x 705mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AFWR18FAT
類型: 窗口式 匹數: 2匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 5.1千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 17400BTU/h 室內機尺寸: 428 x 660 x 705mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AKWR7FNR
類型: 窗口式 匹數: 3/4匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 2.95千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 7000BTU/h 室內機尺寸: 350 x 450 x 580mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: General 珍寶 型號: AKWA7FNR
類型: 窗口式 匹數: 3/4匹 淨冷/冷暖: 淨冷 製冷量: 2.95千瓦 能源標籤: 1級 冷卻效能: 7000BTU/h 室內機尺寸: 350 x 450 x 580mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: GREE 格力 型號: G2012BM
類型: 窗口式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 375 x 560 x 668mm..
$0
不含稅價::$0
品牌: GREE 格力 型號: G2012BR
類型: 窗口式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 375 x 560 x 668mm..
$0
不含稅價::$0
顯示由 1 至 12 於第 75 頁 ( 共 7 頁 )