Menu
Your Cart

GREE 格力

品牌: GREE 格力 型號: GSAF212XA
類型: 掛牆分體式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 2級 冷卻效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 307 x 1013 x 221mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GISF212BXA
類型: 掛牆分體式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 冷暖 壓縮機供電頻率: 變頻 能源標籤: 1級 冷卻效能: 12000BTU/h 熱量效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 294 x 889 x 212mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GICF212BXA
類型: 掛牆分體式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 壓縮機供電頻率: 變頻 能源標籤: 1級 冷卻效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 294 x 889 x 212mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: G2012BM
類型: 窗口式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 375 x 560 x 668mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: G2012BR
類型: 窗口式 匹數: 1.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 12000BTU/h 室內機尺寸: 375 x 560 x 668mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GSAF209XA
類型: 掛牆分體式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 2級 冷卻效能: 9100BTU/h 室內機尺寸: 294 x 889 x 212mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GISF209BXA
類型: 掛牆分體式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 冷暖 壓縮機供電頻率: 變頻 能源標籤: 1級 冷卻效能: 9000BTU/h 熱量效能: 9500BTU/h 室內機尺寸: 256 x 819 x 185mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GICF209BXA
類型: 掛牆分體式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 淨冷 壓縮機供電頻率: 變頻 能源標籤: 1級 冷卻效能: 9000BTU/h 室內機尺寸: 256 x 819 x 185mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: G2009BM
類型: 窗口式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 9000BTU/h 室內機尺寸: 350 x 450 x 580mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GIM09A
類型: 掛牆分體式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 冷暖 壓縮機供電頻率: 變頻 能源標籤: 1級 冷卻效能: 9000BTU/h 熱量效能: 9400BTU/h 室內機尺寸: 275 x 790 x 200mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: G2009BR
類型: 窗口式 匹數: 1匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 1級 冷卻效能: 9000BTU/h 室內機尺寸: 350 x 450 x 580mm..
$0
不含稅價:$0
品牌: GREE 格力 型號: GSAF224XA
類型: 掛牆分體式 匹數: 2.5匹 淨冷/冷暖: 淨冷 能源標籤: 2級 冷卻效能: 24000BTU/h 室內機尺寸: 1122 x 329 x 247mm..
$0
不含稅價:$0
顯示由 1 至 12 於第 22 頁 ( 共 2 頁 )